» لیست تعرفه ها

استفاده از شارژ

و مشاهده کامل پیام های مسدود تبلیغاتی در زمان ارسال

نرخ ها حقیقی و

عدم دریافت

لیست قیمت ها :

تعداد پیامک قابل ارسالمیزان شارژتعرفه
۳۲۲۶۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۵۵ ریال
۱۰۳۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۵ ریال
۲۸۵۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰ ریال
۱۱۱۱۱۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۳۵ ریال
۲۳۰۷۶۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۳۰ ریال
۴۱۶۶۶۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۲۰ ریال
۱۲۸۲۰۵۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۷ ریال
۲۱۷۳۹۱۳۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۵ ریال
۴۳۸۵۹۶۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۴ ریال
۶۶۳۷۱۶۸۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۳ ریال
۸۹۲۸۵۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۲ ریال
۱۱۲۶۱۲۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۱ ریال
۱۳۶۳۶۳۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۰ ریال